Kontakt

Holger Flemming, DH4DAI   
Basisstrukturen, Scheduler, Forwarding, Astrodaten, Datenbank, Relaisdaten, Importfunktion, HTTP- und SMTP-Server
Jens Schoon, DH6BB   
Satellitenmodul, Tidenberechnung, RPC-Interface, Digipeaterstatus, m_filter, page-tool